Disclaimer

Het door NCOD Opleidingen / De VerkiezingsAcademie (hierna te noemen: NCOD Opleidingen) door middel van verspreiding op internet of anderszins aangeboden materiaal is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is NCOD Opleidingen in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere tekortkoming in het aangeboden materiaal. Gebruik en kennisneming van het materiaal van NCOD Opleidingen geschiedt geheel voor eigen risico van de gebruiker.

NCOD Opleidingen/De VerkiezingsAcademie bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar sites die buiten het domein van NCOD Opleidingen liggen. Met deze verwijzingen en/of hyperlinks is beoogd de door middel van NCOD Opleidingen aangeboden informatie te verdiepen, te verbreden of nader toe te lichten. NCOD Opleidingen is in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van bedoelde sites.

NCOD Opleidingen is niet aansprakelijk voor schade aan soft- of hardware, of andere (gevolg)schade, die is veroorzaakt door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere ongerechtigheden die op een of andere wijze gekoppeld zijn aan het op NCOD Opleidingen of door middel van verwijzing of een link op sites van derden aangeboden materiaal. NCOD Opleidingen zal zich evenwel inspannen om het risico op schade zoveel mogelijk uit te bannen.

Auteursrechtelijke bescherming

Het via NCOD Opleidingen aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Dit materiaal is bestemd om voor de door NCOD Opleidingen beoogde educatieve doelstellingen te worden aangewend. Ander gebruik kan inbreuk maken op de rechten van NCOD Opleidingen of de rechten van derden die door NCOD Opleidingen worden vertegenwoordigd. Het materiaal mag dan ook op geen enkele wijze worden verspreid, gekopieerd, gedownload, of anderszins gebruikt worden, anders dan voor gebruik in het persoonlijk bekwaamheidsdossier of de portfolio van NCOD Opleidingen, voor persoonlijke studie of privégebruik in huiselijke kring zonder commercieel oogmerk.

Het aanbrengen van (hyper)links vanaf andere sites naar de site van NCOD Opleidingen is voorbehouden aan de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van NCOD Opleidingen.